Lagförslaget väntar på att klubbas igenom i riksdagen

2017 hade regeringen riktat krav på en utredning om Alternativen. Vi försöker hålla språkbruket korrekt dvs med alternativen menas de möjligheter tillbaka till hälsa som inte inlemmats i den av samhället finansierade vården. Den senare kallar vi skolmedicinen eftersom det är den som det undervisas i på högskolor och universitet. Forskas får det självfallet göras inom båda områden, dvs skapa ny kunskap.
Till utredare hade regeringen utsett en enmansutredare Kjell Asplund, som hade en liten stab av medarbetare kring sig. Kjell Asplund är pensionerad läkare med ursprung i Umeå och som tidigare en period varit generaldirektör för Socialstyrelsen.

Det finns förebilder i Italien…
Inför utredningen är vi i kontakt med Kjell Asplund där vi upplyser om hur man i exempelvis Italien på två sjukhus, Pitigliano och Grosseto, införlivat tre stora alternativ, efter flera års lobbyverksamhet och med rigorös godkännandeprocess, homeopati, akupunktur och örtmedicin så att de som söker sig dit kan få den behandlingen genom att bara betala patientavgiften. Resten är skattefinansierat.

Direktiven luddiga
Kombinationen höga kompetenskrav och krav på underliggande vetenskapliga bevis skulle en eventuell ny utredning kunna råda bot på – men direktiven till Kjell Asplund var inte rakt på sak utan luddiga. Det skulle granskas utifrån ett systemtänk där patientens säkerhet var i första rummet. Och man skulle inte uttalat rikta in sig på att patienten främst skulle bli frisk. Målet var alltså inte hälsa, utan mer hur man skulle undvika att alternativare gjorde felgrepp och förvärrade för sina patienter.
I och för sig ett lovvärt initiativ – men då måste man ju för all del jämföra det med den förhärskande detaljreglerade och direktivfyllda skolmedicinen och dess dåliga sida, dvs vad kostar den samhället i pengar och patienten i extra lidande p.g.a. felbehandlingar, biverkan av förskriven medicin och för tidig död av de gamla p.g.a. överförskrivning av läkemedel på äldre- och demensboenden.

Den tredje största dödsorsaken
Vi vet av internationella siffror och jämförande studier att den tredje största dödsorsaken i vårt land, efter hjärt-kärlsjukdomar och cancer, är vården själv som med kraftfulla mediciner med otaliga biverkningar dödar bortemot 5000 – 12000 människor om året i Sverige. Totalt dör det i storleksordningen 100 000 årsvis i Sverige. Tar man inte med detta i underlag till utredningen så kan man lätt med några enstaka skrämmande exempel påvisa biverkningar – eller felgrepp – också med alternativ behandling för att idka skrämseltaktik.

Asplund jämför inte i utredningen
Dödstalen och biverkningarna inom gängse skolmedicin tas inte upp alls i utredningen. Likaså i den internationella jämförelsen är Italien bortplockat. Men Kjell Asplunds utredning håller ändå en upplysande och god ton. Man har verkligen bemödat sig om att studera flera alternativ. Slutsatserna blir också till del i den riktningen. Exempelvis har man tagit positivt intryck av hur alternativarna ser till hela människan vid patientkontakten. Hur de låter anamnesen ta sin tid. Här duger inte 15 minuter som mest intill bara ger utrymme att ta fram receptblocket. Alternativarna inbegriper också sina patienter med ett medansvar i den kommande hälsoresan. Förslagen går därför ut på att även legitimerad personal ska få utbildning om och av alternativa skolor – för att förkovra sig. Man ser också att man kan införskaffa mer faktakunskap om vissa alternativ via grannländernas databanker så att delar av vissa alternativskolor kan inlemmas – integreras i skolmedicinen.
En grundläggande fråga sett ur patientperspektiv är rätten att utifrån en välinformerad information kunna göra ett eget val av behandling. Även här tar utredningen väl hand om alternativen och föreslår att man gör internetbaser – inte helt olika norska www.nafkam.no – där man enkelt kan söka vederhäftig information. Vår reflektion över detta förslaget är att det är bra; men varför överlåter man till Socialstyrelsen att hålla i den uppgiften. En myndighet som kanske är den som har minst kunskap på området?

Bakslaget
KAM-utredningen låg färdig för publicering den 27 mars. Den hette SOU 2019:15. Den hade som arbetsnamn ”Komplementär och alternativ medicin och vård” och hade underrubrikerna: “Säkerhet, Kunskap och Dialog”. Då hade den varit påtänkt sedan våren 2017.
Men då skedde något bakom kulisserna. Regeringen, fast det verkade mest som att Big Pharma varit framme, ville göra tilläggsdirektiv till utredningen. Man fick arbeta vidare i två månader till och se till att man verkligen gjorde rockader i den svenska lagstiftningen-
Nu blev det inte längre något fikonspråk i texterna. utan nu var det mera rakt på sak. Inga Orwellska omskrivningar. Alltså kom en ny utredning på plats den 31 maj 2019. Den heter Komplementär och alternativ medicin och vård – ny lagstiftning. SOU 2019:28

Kjell Asplund, medicine doktor, mannen bakom lagförslaget

Lagförslagen
I den blir lagförslaget:
Det ska i det nya lagförslaget införas förbud att behandla allvarliga sjukdomar…. Förbudet i den nya lagen ska dock endast omfatta behandlingsåtgärder för att bota eller hejda utvecklingen av en allvarlig sjukdom. Åtgärder som uteslutande syftar till att lindra symtom som orsakats av en sådan sjukdom ska inte omfattas av förbudet.
… lagen ska gälla när någon yrkesmässigt vidtar åtgärder i syfte att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar. …Det ska i den nya lagen införas förbud att utreda eller behandla den som inte fyllt 15 år för sjukdomar.
Observera detta gäller enbart för de som saknar legitimation. Med andra ord försöker därför skolmedicinen ta ett ännu fastare grepp över människornas kroppar, åtminstone när de är sjuka.
KAV och KAM utredningarnas slutsatser är verkligt giftiga och hör inte hemma i ett samhälle med humanism. Vi ringer därför upp Kjell Asplund igen så här i efterhand och undrar vad som egentligen hände mellan KAM–utredningen och de avskyvärda lagstiftningsförslagen som dök upp i tilläggsdirektiven. Har du varit utsatt för stora påtryckningar? Nej, säger Kjell Asplund. Det var inte ens någon som reserverade sig mot förslagen.

Lagerförslaget har inneburit flera vändor och ombearbetningar.

Mina förslag till attsatser
Undertecknad kräver att följande tillägg görs innan de folkvalda i Riksdagen tar ställning till lagförslagen
Att en mindre utredning görs om det ”Rockefellerska systemet” inom svensk skolmedicin. Dvs att vi har ett system där målet med den kroniskt sjuka patienten i främsta rummet är att hän ska vara en marknad – I andra hand att vederbörande ska bli frisk.
Att i en annan analys måste tydligt framgå översiktligt hur många svenskar som anlitar alternativmedicin respektive skolmedicin under ett år. Till den analysen ska också fogas det giltiga antalet dödsfall per år. Det måste bli en uppskattning där man fördelar de iattrogena dödsfallen på rena misstag, dödsfall p.g.a. biverkningar.

Vår slutsats
Till våra läsare vill vi framföra följande. Idag är Big Pharma på en offensiv. Propåer har också framkastats från visst håll att även skrifter och vetenskapliga debattartiklar ska underkastas en censur. Avgörande är ju då världsbilden hos den som är censor. Inte vad som är sant eller inte. Än så länge kan AlmaNova fortsätta att sprida medkänslans och hälsans livsviktiga budskap. Vi försöker också i våra artiklar peka på utvägar där man i tidigt stadium förebygger sjukdomar eller botar sig själv – med medel som finns tillgängliga hur mycket man än förbjuder och bestraffar alla alternativ.
Så tills vidare är det dock helt lagligt att i skrift meddela hälsoråd, men vem vet – det kanske inte dröjer länge innan makten olagligförklarar vår verksamhet.

Av Ingemar Ljungqvist