DEBATT. Den moderna häxjakten på personer som försöker hjälpa svårt sjuka patienter är ett mörkt kapitel. Vi inleder detta tema med två nutida exempel – Elis Sandbergs THX och Mistelgården.

De kan tjäna som bakgrund till Socialstyrelsens pågående häxjakt på ett antal legitimerade yrkesutövare som löper risk att förlora sina legitimationer. Brottet de anklagas för är att de använt sig av läkekonst istället för trollformeln ”vetenskap och beprövad erfarenhet”.

Beskedet att THX-kliniken gått i konkurs år 2000 och att tillverkningen
upphört, väckte stor ångest hos många patienter som gäckat läkarnas
överlevnadsprognoser genom att regelbundet injicera THX i många år.

Tymuskörteln ansågs vara ett organ utan betydelse fram till dess professor
August Hammar i början av 1900-talet kunde bevisa att det var fel. Den var dock fortfarande outforskad när Sandberg påbörjade sin grundforskning som han utförde vid flera universitet. I sin doktorsavhandling hävdade han att tymus hade ansvaret för individens skydd mot infektioner, vilket han grundade på studier av tymuskörtlar från 1 730 nötkreatur.

Genom att preparera tymus från kalvar på ett specifikt sätt skapade han ett preparat som kallades för THX.

THX stod för Thymus och X för den obekanta faktor, antagligen ett eller flera hormoner som körteln producerade. En ko med flera stora tumörer blev hans första patient. Sandberg ställde diagnosen elakartad lymfkörtelkräfta. Nästan medvetslös fick kon den första THX-injektionen. Efter några veckors behandling var hon till synes helt frisk. Hon slaktades då för obduktion vilken visade spår av lymfosarkom i hjärnan. Diagnosen var korrekt.

Ryktet om Sandbergs THX spred sig och resulterade i ett erbjudande att testa tre patienter med obotlig blodkräfta. Efter en månad hade alla tre återfått normala blodvärden och flera sjukhus började framgångsrikt behandla patienter med THX.

Då startade häxjakten. Man kunde inte acceptera att en veterinär klampade in på onkologins område. Den kamp som följde blev både bitter och lång och kulminerade efter drygt 30 år med konkursen som innebar dödsstöten för tillverkning av THX i Sverige. Många patienter var mycket oroade för sin situation. Detta förstärktes ytterligare av att några patienter dött ganska snart efter uteblivna injektioner.

För THX-användarna tycktes sambandet klart. Jag har försökt verifiera om så verkligen var fallet, utan resultat. De flesta var till åren komna och kan ha avlidit av andra orsaker. Jag kan därför inte verifiera att det var uteblivna THX-injektioner som var direkt orsak till några dödsfall.

Göran Sandberg – son till Elis

Den som hade de flesta kontakterna med patienterna och den som följde i sin faders fotspår när det gällde att framställa THX var sonen Göran. Så här säger Göran Sandberg om hur konkursen drabbade de som fick THX-injektioner.
– Jag vet väldigt många som dog året efter. Förtvivlade patienter hörde av sig redan månaderna efter leveranserna avbröts.
En anledning till konkursen var de utökade kraven på kontroll vid framtagningen av THX från slaktade kalvar. THX var klassat som ett frilistat läkemedel och kunde därmed förskrivas och injiceras av läkare.

Men den ökande kontrollen medförde extrakostnader som Sandberg inte kompenserade med prishöjningar – då hade patienterna blivit lidande ekonomiskt. Preparatet var förvisso momsbefriat men det inräknades inte under högkostnadsskyddet.

Det fanns också en annan faktor som troligen inverkade menligt med den utökade produktkontrollen. Flera av de verksamma substanserna i kalvarnas tymus kunde på grund av de nya tillverkningsprocedurerna som föreskrevs försämras.

För Göran Sandbergs egen del kom konkursen att belasta honom mycket psykiskt och han kunde inte fortsätta med en rekonstruktion av företaget. Det blev istället långtidssjukskrivningar och man funderade också allvarligt att rensa upp i allt det material som ansamlats på den riksbekanta kliniken i småländska Aneby.

Bok om Elis Sandberg planeras

Här grep emellertid journalisten och författaren Göran Engström in som såg till att allt skrivet material som samlats om Elis Sandberg kom att förvaras vid Folkrörelsearkivet i Jönköping. Här ingick också 10 000-tals journaler från patienter som behandlats av Elis Sandbergs medicinska kollegor – Elis Sandberg var ju veterinär. Göran Engström planerar att till julhandeln
komma ut med en bok som behandlar den betydelse som Elis Sandberg hade för sin bygd. Och den kan inte vara liten. Det kom busslaster med patienter som sökte sig THX-kliniken i Aneby.

Elis Sandberg blev profet i sin egen hembygd – och utomlands. Idag står en
byst av honom utanför järnvägsstationen i Aneby och det visar att han var omtyckt av den viktigaste yrkesgruppen i Aneby; bönderna.

Elis Sandberg var verkligen en duktig veterinär som hjälpte både nötkreatur
och bönder. Bataljen med socialstyrelsens dåvarande generaldirektör Bror Rexed slutade oavgjord under deras livstid. Epilogen ser dock mer dyster ut. Det är omöjligt att idag erhålla svenskproducerat THX. Dock lever erfarenheten och den kunskapsexplosion om tymus stora roll för ett välfungerande immunsystem vidare, främst i Tyskland.

Härifrån går det också att få preparat. Socialstyrelsen är uppenbart nöjda med att de flesta av de patienter som höll sin sjukdom stången med inhemskt THX nu har tystnat för gott.

Text: Ljungqvist och Torsten Schönfeldt